Också personer som är intresserade av rasen och personer som planerar att skaffa hund har stor nytta av JTO. Med dess information kan de t.ex. kontrollera via Kennelklubbens avelsdatasystem att kullens båda föräldrar före parning har genomgått de i JTO rekommenderade kontrollerna med tanke på ärftliga sjukdomar.

JTO för varje enskild ras bör stå i samklang med djurskyddslagen och -förordningen samt med övriga myndighetsföreskrifter som gäller djuravel. JTO ska aktivt styra aveln mot en riktning som beaktar dessa bestämmelser.

Specialklubbarnas avelsverksamhet måste grunda sig på de mål och metoder som framställts i respektive JTO. Till de viktigaste hälsofrämjande avelsmålsättningarna hör att den genetiska variationen inom rasen bevaras. Målsättningen nås genom att antalet avkommor efter enskilda individer och stamlinjer hålls inom rimliga gränser. En hunds totala antal avkomma under dess livstid bör inte överstiga fem procent av det antal individer som i snitt registreras i rasen under 4–5 år. Vid behov kan rasers genetiska variation ökas med raskorsningar.

JTO för olika raser kan läsas på finska i Kennelklubbens avelsdatasystem. Största delen av strategierna har också publicerats på specialklubbarnas webbplatser.

JTO är obligatorisk för alla raser vars totala antal registrerade hundar under de fem senaste åren överstiger 50

Specialklubbarna, med underlydande rasföreningar och rasklubbar, ansvarar för avelsstyrningen i sina respektive raser. Varje specialklubb ska se till att det görs upp en JTO för alla raser som hör till klubben. Bara de allra sällsyntaste raserna har befriats från denna skyldighet.

Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har sammanställt modellunderlag för att underlätta uppgörandet och behandlingen av rasspecifika avelstrategier (en JTO-mall samt en förenklad JTO-mall för raser med liten population). Dessutom har ifyllbara Word-mallar gjorts för att underlätta uppgörandet av JTO. Kennelklubbens kansli ger vid behov råd till föreningar för utarbetningen av JTO.

JTO eller ändringar till den ska behandlas och godkännas av specialklubbens allmänna möte. Om det finns en rasförening för rasen, ska JTO först godkännas av rasföreningens allmänna möte innan specialklubbens allmänna möte kan godkänna den. När JTO fått godkännande skickas den och ett protokollsutdrag till Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté för behandling.

Programmet för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar ett av JTO:s verktyg

Ett av hjälpmedlen som en specialklubb kan använda för genomförande av JTO är Kennelklubbens PEVISA, ett program för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar. Syftet med programmet är att säkerställa att sjukdomar som ofta förekommer inom rasen fås under kontroll och inte blir allmännare. I avel bör undvikas kombinationer om vilka tillgängliga uppgifter tyder på större än genomsnittlig risk att ge i arv defekter och sjukdomar som försämrar hundens välmående och livslängd. Specialklubbens allmänna möte beslutar om rasens ansluts till PEVISA-programmet samt om programmets innehåll.

PEVISA används inte bara för förebyggande av ärftliga sjukdomar, utan programmet är också till nytta när det gäller att bevara rasens genetiska diversitet; det är viktigt för att ogynnsamma genformer inte anhopas, och för att hållbar rasutveckling ska stödjas.

I PEVISA-programmet krävs att valparnas föräldrar genomgår ett antal av specialklubben specificerade hälsoundersökningar före parning. En specialklubb har också möjlighet att bestämma att avkomman efter en hund som konstateras vara sjuk eller underskrider eller överskrider ett bestämt gränsvärde inte registreras, och att inte registrera en valpkull vars ena förälder eller båda har producerat mer avkomma än vad som godkänns i PEVISA. Inom ramen för programmet kan också ställas ett gränsvärde avseende inavelsgrad för valpkullar som kan registreras.

Specialklubbarna ansvarar för att ansöka om PEVISA-program för sina respektive raser samt följer upp programmets verkningar. En ras kan anslutas till PEVISA-programmet endast om den har en av Kennelklubben godkänd JTO (JTO och PEVISA kan skickas för godkännande samtidigt). PEVISA ska basera sig på de omständigheter som presenteras i rasens JTO.

Nästan 200 raser har JTO
  • 134 raser har en gällande JTO
  • I år revideras JTO för 32 raser