Förutsättningarna för ansökan om ny status har fastställts i reglementen som tagits fram av Kennelklubben. Rasklubbar godkänns som rasföreningar av Kennelklubbens styrelse. Kennelklubbens fullmäktige beslutar om beviljande av specialklubbsstatus. 

Ansökan om specialklubbsstatus

Specialklubbar har i uppgift att styra aveln av sina raser i Finland. Vidare har specialklubbar i uppgift att främja intresset för sina raser, att utbilda och upplysa rasintressenter och uppfödare av raserna samt arrangera utbildning för exteriördomare. Specialklubbar följer upp hälsoläget hos sina raser och ger ut information om det via olika medier.

En förutsättning för att erhålla specialklubbsstatus är att föreningen har med sin verksamhet visat att den klarar av att sköta de uppgifter som tillhör en specialklubbar.

Downloadable file
Reglemente för specialklubbar
Uppdaterad 1.8.2019
Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on tullut voimaan 1.7.1997. Valtuustossa 30.5.2021 tehty lisäys tulee voimaan 1.7.2021.
Uppdaterad
Reglemente för specialklubbar
Uppdaterad

 

Ansökan om rasföreningsstatus

En rasförening har i uppgift att främja aveln av och intresset för sina raser. En rasförening är medlem i respektive specialklubb och kenneldistriktet för sin hemort.

 


För mera information

Medlemsärenden
(
09) 8873 0244
yhdistykset@kennelliitto.fi