Kennelklubben registrerar kullen, om dess uppfödare är stadigvarande bosatt i Finland och kullens föräldrar uppfyller registreringskraven. Hundregistrets prefix är FI och ER. Dessutom finns ett register för hundar som inte får användas för avel, dess prefix är EJ. Blandrasiga hundar kan anmälas till Kennelklubbens id-märkningsregister.

Valpkullsanmälan och uppfödaren

Kullen registreras utifrån en valpkullsanmälan som görs av uppfödaren. Valpkullsanmälan ska göras inom fyra månader efter att valparna fötts. Hela kullen ska registerföras samtidigt. Valpkullsanmälan omfattar även ett parningsbevis som ägaren till kullens fader styrker med sin underskrift. Uppfödaren är vanligtvis ägare till kullens moder, men ägaren kan även ge sin uppfödningsrätt till en annan person. Valpägaren kan inte själv anmäla sin valp för registrering.

Uppfödaren ska ha fyllt 18 år. Som uppfödare kan registreras högst tre personer. Om flera ägare har angetts som ägare till valpkullens föräldrar, behövs allas godkännande för registrering av valpkullen. Det lönar sig redan i förväg att säkerställa att både tikens och hanens ägaruppgifter är à jour i Kennelklubbens register, så att registreringen av valpkullen inte fördröjs på grund av de ägaranmälningar som krävs.

En uppfödare kan registrera sin valpkull elektroniskt på Omakoira-medlemstjänsten. Det lönar sig att använda den digitala tjänsten för registrering, eftersom registreringsprocessen går då snabbare. För att dessutom kunna registrera sin valpkull till nedsatt pris krävs bland annat att valpkullsanmälan görs på Omakoira.

Valpkullsanmälan kan också göras på papper med den blankett som finns i nedre kanten av denna sida. Blanketten fylls i och skickas till Kennelklubben per post.

När du registrerar din valpkull till Kennelklubbens OmaKoira-tjänst, kan du teckna en gratis livförsäkring för valpkullen. 

Förutsättningar för registrering

Valpens båda föräldrar ska vara registrerade. En tik som importerats ska registreras i Kennelklubbens register senast i samband med att dess valpar registreras. Om valpkullens fader är en importerad hanhund eller är i utländsk ägo men har lånats för avelsbruk i Finland, ska den registreras till Finland senast 12 månader efter den första valpkullens födsel om hanen används i avel i Finland efter detta. En utländsk hanhund ska vara registrerad i ett av FCI erkänt register och uppfödaren ska i samband med valpkullsanmälan lämna in för valpkullsregistreringen nödvändiga dokument.

Båda föräldrar samt valparna ska vara id-märkta. Id-märkningar görs av veterinärer samt av Kennelklubben auktoriserade id-märkare.

Kullens fader ska ha friska testiklar. Information om att hanen har normala testiklar sparas automatiskt då den premieras på en officiell utställning eller blir godkänd i Kennelklubbens avelsgranskning av exteriör. Till valpkullsanmälan fogas veterinärens testikelintyg, om det i avelsdatasystemet inte finns information från tidigare om att hanen har normala testiklar.

Högst fem valpkullar kan tas på en tik. Tiden mellan valpningarna ska vara minst 10 månader, men kortare intervall tillåts en gång för en tik som är yngre än 8 år utan att dispens behövs. Därefter ska mellanrummet till nästa valpning dock vara minst 12 månader. Till valpkullsanmälan av en valpkull som fötts av en över 8 år gammal tik måste bifogas ett veterinärintyg som utfärdats före parningen, där det sägs att tiken är frisk och i god kondition och att valpningen inte innebär risk för tikens hälsa.

Villkor som gäller alla raser, PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor

Kennelklubben har registreringsvillkor för alla raser. Syftet med dessa villkor är att fastställa gränserna i hälsofrågor. Villkoren är följande:

  • Om kullens föräldrar, eller en av föräldrarna har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, kan valparna endast registreras i EJ-registret. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen.
  • Avkommor till föräldrar som är för nära släkt kan endast registreras i EJ-registret (fadern/modern i kombination med avkomman eller hela syskon i inbördes kombination, då är valparnas inavelsgrad alltid minst 25 %).
  • Två merlefärgade hundar får inte paras sinsemellan.
  • Två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av en T-box-mutation) får inte paras sinsemellan. Uppgift om stubbsvanshet hos valpar som fötts som naturligt stubbsvansade (T-box-mutation) införs i registret utifrån ett veterinärintyg som utfärdats vid en ålder under 10 dygn eller utifrån resultatet av ett gentest. Kennelklubben godkänner resultat från laboratorierna Genoscoper Oy (kan beställas som en del av testpaketerna MyDogDNA PASS och  MyDogDNA LITE), Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

Dessutom finns det över hundra rasspecifika PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor som utgör villkor för registrering av valpar. Resultaten från alla hälsoundersökningar som krävs för registrering ska ha utfärdats innan betäckning och ska vara giltiga. Läs mer om kraven för din ras.

Registreringsavgifter

För registreringen av valpar faktureras en avgift. Avgiften påverkas av medlem­skapet i Kennelklubben och rasföreningen, eventuellt kennelnamn och uppfödar­förbindelse. Registreringsavgifterna anges i prislistan.

 Bestämmelser och instruktioner gällande vaplkullens registrering

The form can be filled and saved
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2011
Uppdaterad 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Tällä lomakkeella kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2011
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 12 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 2.4.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä
Ohjeessa kerrotaan, miten koiranpentujen tunnistusmerkintä ja siihen liittyvä pentueilmoitus tehdään. Ohje on tarkoirettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad

Blanketter för registrering av valpkullen

The form can be filled and saved
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Pentueilmoitus
Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Lomake on päivitetty päivitetty 27.1.2017. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Uppdaterad
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Uppdaterad
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.4.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoita Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.4.2016
Uppdaterad

 

Andra instruktioner gällande valpning och registrering

Bekanta dig med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. På Uppfödarengs grundkurs får du instruktioner gällande uppfödning. Den egna rasens specialklubb eller rasförening ger rådgivning gällande avel.

Läs mera

kultainennoutaja pentu
Kennelklubben stöder ansvarsfull hunduppfödning Läs mera
Koira juoksee auringonlaskun edessä
PEVISA och andra villkor av betydelse för registreringen Läs mera