PEVISA

•    är en förkortning av det finska namnet på ett program för motverkande av ärftliga fel och sjukdomar
•    innehåller villkor som gäller för registrering av valpar, bl.a. om hälsoundersökningar
•    godkänns av Kennelklubben på initiativ av specialklubben

PEVISA- och de övriga rasspecifika villkoren har samlats till en tabell som kan laddas ner nederst på denna sida. Hur får jag en officiell hälsoundersökning för min hund? Mera information om undersökningar hittar du här.

Registreringsvillkor som gäller alla raser

Kennelklubben ställer villkor för registreringen av valpkullar oavsett ras; syftet med villkoren är att definiera gränser i frågor som berör hundarnas hälsa. Villkoren är följande:

  • Om kullens föräldrar har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, kan valparna endast registreras i EJ-registret. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen.
  • Avkommor till föräldrar som är för nära släkt kan endast registreras i EJ-registret (fadern/modern i kombination med avkomman eller hela syskon i inbördes kombination, då är valparnas inavelsgrad alltid minst 25 %).
  • Två merlefärgade hundar får inte paras sinsemellan.
  • Två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av en T-box-mutation) får inte paras sinsemellan.

Resultatet kan vara i kraft även om utlåtandet har gått ut enligt PEVISA

I PEVISA-programmet fastställs om det räcker att en avelshund undersöks en gång eller om respektive undersökning ska förnyas regelbundet. Röntgenundersökningar görs vanligtvis endast en gång under hundens livstid medan till exempel resultat från ögonlysningar och hjärtundersökningar är i kraft endast en viss tid, som bestäms rasvis. En hund kan vid undersökningstillfället konstateras vara frisk men kan senare insjukna. Därför har man för avelshundar fastställt en viss giltighetstid avseende dessa sjukdomar.  Denna giltighetstid, som fastställs i PEVISA-programmet, har utarbetats för situationer där man undersöker friska avelshundar. Därför upphävs inte hundens sämre resultat, även om själva utlåtandet inte längre var i kraft i enlighet med de giltighetstider som fastställs i PEVISA. Det sämre resultatet kan upphävas genom sjukdomsspecifikt förfarande, t.ex. med panelundersökning.

Hundens ålder vid undersökningstillfället kan påverka resultatets giltighetstid

En ögonundersökning som gjorts när hunden är yngre än ett år är i kraft hos alla raser i kraft endast ett år för PEVISA-undersökningarnas del. Ett utlåtande om patellaluxation som getts när hunden är yngre än tre år gammal är i kraft endast två år. Patellaundersökningen behöver inte förnyas om undersökningen görs när hunden är tre år gammal eller äldre. Om hunden får i undersökningarna utlåtanden som avviker från varandra, gäller det sämre resultatet i likhet med vad som redogjorts ovan.

Men om PEVISA eller andra rasspecifika bestämmelser inte uppfylls?

Uppfödaren kan av motiverade skäl i förväg ansöka om dispens för att få använda hunden i avel, om någondera av en valpkulls föräldrar, eller kombinationen inte uppfyller villkoren för avelsbruk. Uppfödaren kan också en gång registrera i FI-/ER-register en sådan valpkull, där föräldrarna inte vid parningstillfället har hälsoundersökningsresultat som förutsätts i PEVISA-programmet men som har fått programuppfyllande resultat efter parningen. För en hund kan endast en sådan valpkull registreras (gäller den föräldern som inte uppfyllt PEVISA-villkoren vid parningstillfället) och valpkullens registreringsavgift är höjd.

För en hund kan en valpkull registreras i EJ-registret en gång, när PEVISA- eller andra rasspecifika villkor inte uppfylls. Uppfödaren kan använda den här möjligheten en gång på fem år och valpkullens registreringsavgift är höjd.

Användning av utländsk hane i avel

PEVISA gäller också vid avelsbruk av utländsk hanhund. I instruktionerna för olika sjukdomar definieras vilka utländska resultat accepteras i stället för de finska resultaten. Granska vilka utländska hötfledsresultat som godkänns emellertid här. Du kan i förväg kontrollera hos Kennelklubben om resultatet godkänns. På initiativ av specialklubben kan det för bruket av utländsk hanhund beviljas s.k. permanent dispens, som innebär att den utländska hunden får användas även om den inte uppfyller alla de för rasen ställda PEVISA-villkoren. Dispensen gäller parningar som äger rum efter 1.1.2016, och avser högst två valpkullar per hane. Hos några raser har det i dispensen redan tidigare begränsats antalet kullar till högst två och i dessa raser räknas även parningar före 2016 med. Till kvoten räknas alla i Finland registrerade valpkullar, men inte hanens eventuella importerade avkommor.

Permanenta dispensen avser parning med en utländsk hane som äger rum såväl i Finland som utomlands. När valpkvotet för den utländska hanen fylls, kan hanen vid behov undersökas i enlighet med rasens PEVISA-program eller så kan uppfödaren ansöka om fallspecifik dispens för att använda hanen i avel. Undantag som gäller utländska hanar nämns i de rasspecifika specialvillkoren.

Index i PEVISA-programmen

Hundspecifika index finns i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Index kan tillämpas i rasens PEVISA-program exempelvis genom att man i första hand använder indexet, men om index saknas används fenotypresultatet som gränsvärde. PEVISA-programmet för röd irländsk setter kräver att hundens höftledsindex är minst 102, eller att hundens avläsningsresultat avseende höftleder är B eller bättre. Indexet för en avelshund eller medeltalet av hanens och tikens index i kombinationen borde alltid överstiga 100 för att åstadkomma genetiska framsteg.

Indexen uppdateras sista veckan i varje månad för de raser som har villkor gällande index i sina PEVISA-program. Det kan alltså ta några veckor innan hunden får sitt index trots att hunden redan fått sitt utlåtande. Indexet kan ändras från uppdatering till uppdatering på grund av nya avläsningsresultat för hundens släktingar och variationen på rasens medelnivå. Även avrundningarna som görs i kalkyleringen kan orsaka små (en till två poäng) variationer i indexvärdet.

När det i rasens PEVISA-program finns begränsningar gällande index, tas vid registrering av valpar i beaktande det index som varit i kraft vid parningstidpunkten. Vid inseminering med frusen sperma betraktas dock antingen det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman eller vid insemineringen. Det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman kan tas i beaktande endast om det finns tillgängligt i Kenneklubbens databas eller om det som bilaga till valpkullsanmälan skickas bevis om det (t.ex. utskriven dokument från databasen på insamlingsdagen).

Importhundar får sitt index först när de registrerats i Finska Kennelklubben och endast när de har ett finskt undersökningsresultat eller avkomlingar som undersökts i Finland.

I första hand används hundens finska index. I rasens PEVISA-villkor fastställs ifall utländskt index kan godkännas då det inte finns ett finskt index. Då ska ett bevis om det utländska indexvärdet vid tidpunkten för parningen skickas som bilaga till valpkullsanmälan. I Tyskland beräknas indexen lite olika än i Finland och deras värden tas i beaktande vid valpkullens genomgång enligt den finska skalan. Värdet för det utländska indexet sparas inte i databasen och det påverkar inte det eventuella index i Finland som hunden möjligen får senare. Varje indexkalkylering utgår alltid från hundens avläsningsresultat, inte index.

För schäferhundar är det möjligt att använda utländskt index istället för finskt om beräkningen för det utländska indexet baserar sig på ett större tillgängligt material (då dess värderingssäkerhet även är större). Uppfödaren ska då kontakta Saksanpaimenkoiraliittos (rasens specialklubb) kontor och få förbundets godkännande för användning av ett utländskt index. Utlåtandet och beviset om det utländska indexets värde bifogas till valpkullsanmälan.

Om rasen har villkor om index i sitt PEVISA-program, kan publiceringen av index som räknas utifrån ringa data begränsas i avelsdatasystemet. På så vis görs avelsvalen endast utifrån index som är tillräckligt pålitliga. Detta är av betydelse i synnerhet för importerade hundar. Exempelvis för schäferhundar syns höftledsindexet endast om dess säkerhet (talet som anges i parentes efter indexet) är minst 50 %. Säkerheten som krävs överstigs när hunden har ett eget, finskt avläsningsresultat eller till exempel 4–5 röntgade avkommor.

Downloadable file
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA-instruktion
Uppdaterad
Övriga versioner
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Uppdaterad
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Uppdaterad
Allmänna PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad